mediatvnews.gr

mediatvnews.gr
Μας βρίσκετε πλέον εδώ στο mediatvnews.gr

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Οι εργοδότες των ΜΜΕ εκδικούνται και απολύουν

Πριν αλέκτωρ μνημονίου λαλήσει το πετσόκομμα των μισθών, στα ΜΜΕ ξεδιπλώνεται νέα πράξη της εκδικητικής εργοδοσίας. Τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου καταγράφονται 12 απολύσεις σε δυο μόλις Μέσα.
Έξι απολύσεις στο ΣΚΑΙ. Όσων δεν υπέγραψαν τις πρόσφατες μειώσεις μισθών στο ραδιόφωνο. Αλλά και όσων υπέγραψαν τις μειώσεις. Από ραδιόφωνο, το οποίο πλέον ξεκληρίστηκε και έμεινε χωρίς ρεπόρτερ αλλά και την τηλεόραση.
Και έξι απολύσεις στην εφημερίδα "Μακεδονία". Από αυτούς που δεν υπέγραψαν τις μειώσεις μισθών. Και μόλις πριν λίγο καιρό η εφημερίδα ξαναβγήκε σε κυκλοφορία αφού "ολοκληρώθηκε" το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 60(!) εργαζομένων.
Να εικάσουμε ότι η επόμενη πράξη της εργοδοσίας θα είναι η νέα μείωση μισθών; Την αρχή όπως φαίνεται έκανε η "Βραδυνή". Και δεν πληρώνει και ζητά μείωση 20% και κατάργηση των επιδομάτων!

Για τις απολύσεις στη "Μακεδονία" διαβάζουμε στον Ασύνταχτο Τύπο

Άρχισαν τα όργανα. Πριν από λίγα λεπτά 6 δημοσιογράφοι κλήθηκαν στο λογιστήριο της εταιρείας όπου τους ανακοινώθηκε η καταγγελία της σύμβασής τους. Φαίνεται ότι η εργασιακή ειρήνη είναι άγνωστη και απεχθής έννοια για την διοίκηση του συγκροτήματος, η οποία λίγες ημέρες μετά την επανέκδοση των εφημερίδων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αποφάσισε να “ξεφορτωθεί” άλλους 6 εργαζόμενους από τους λίγους που παρέμειναν μετά τις 60 περίπου “εθελούσιες” απολύσεις του Ιανουαρίου.

Καλωσήλθαμε στον εργασιακό μεσαίωνα!


Πριν από λίγα λεπτά αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τελευταία Πολιτική πράξη της συγκυβέρνησης των μνημονίων.. Η υπ αριθμό πράξη ......6.......... με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012", μας βάζει στον εργασιακό μεσαίωνα. Και όποια ρύθμιση μπορεί να υπήρχε υπέρ των εργαζομένων καταργείται.
Οι υπουργοί λοιπόν:
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α ́28).
2. Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε ́ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτημα V στον ν.4046/2012.
3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.
4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.
5. Την ανάγκη εφαρμογής συνολικών και σημαντικών διαρθρωτικών ρυθμίσεων, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με την απελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου συμφέροντος συνδεόμενοι με τη λειτουργία της
εθνικής οικονομίας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της.
Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α ́ 98).
Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αποφασίζει:
Άρθρο 1
Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.
Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α ́115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011(Α ́152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.
Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
Άρθρο 2
Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις14-2-2013.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α ́27).
Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012.
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα.
 Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.

Σώθηκαν οι ισολογισμοί; Θα το μάθουμε σήμερα

Τι είχε όμως προηγηθεί για τη δημοσίευση των ισολογισμών;

"Θρίλερ  με τους ισολογισμούς, σε δυο στρατόπεδα οι εκδότες"
(αναδημοσίευση από την Ισοτιμία της Κυριακής)

Της Μ.Παπαχριστούδη
Ένα θρίλερ έντονων πιέσεων και επαφών εξελίσσεται μέχρι την τελευταία στιγμή, για τη ρύθμιση της κατάργησης της δημοσίευσης ισολογισμών στον Τύπο. Θρίλερ που οδηγεί και σε ρήξη το εκδοτικό μπλοκ στο χώρο του Τύπου, με δύο ήδη διαμορφωμένα μέτωπα: Αυτό των μεγάλων πολιτικών εφημερίδων, από τη μια, που συναινούν στην άμεση κατάργηση της δημοσίευσης. Και σε εκείνο των μικρότερης κυκλοφορίας πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων, οι οποίες συνεχίζουν τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή.
Η κατάθεση της σχετικής τροπολογίας για την εφαρμογή της διάταξης του μνημονίου 2, η οποία ορίζει την κατάργηση των νόμων δημοσίευσης το πρώτο 3μηνο, αποσύρθηκε την περασμένη Πέμπτη για να κατατεθεί, όπως επιμένουν κυβερνητικές πηγές, μεθαύριο Τρίτη.
Τα όσα ορίζει, ωστόσο, η τροπολογία οδήγησαν σε νέο παρασκηνιακό πόλεμο στο εκδοτικό μπλοκ.
Αιτία, η «πρόνοια» δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων για εταιρείες που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα στο Internet σε μία μόνο οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

«Υπάρχει διάστημα προσαρμογής», φέρεται να είπε στέλεχος της κυβέρνησης Παπαδήμου σε διαμαρτυρόμενους εκδότες. Το διάστημα ως την 1η Ιουλίου, οπότε θα λειτουργήσει ολοκληρωμένα το ΓΕΜΗ για την ανάρτηση όλων των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. Πρακτικά, δηλαδή, οι εφημερίδες που δικαιούνται σήμερα τη δημοσίευση ισολογισμών «κερδίζουν» τα έσοδα από τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του έτους 2011, καθώς και των δύο πρώτων τριμήνων του 2012.


Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Πλειστηριασμός για την ΙΜΑΚΟ, εμπλοκή στο Mega*

** media news
(Η έκδοση της εβδομάδος) 

Η πρεμιέρα του «Αλ τσαντίρι σόου» το βράδυ της Τρίτης θα δώσει το στίγμα των αλλαγών στον Alpha με τη σφραγίδα του Δ.Κοντομηνά. Ήδη προωθούνται αλλαγές στα μέλη του ΔΣ της Alpha group ενώ σύντομα αναμένεται η μετακόμιση των δημοσιογράφων και τεχνικών από την Κάντζα στο στούντιο Pro στο Κορωπί. Ο Alpha θα διατηρήσει έναν όροφο στο κτίριο της Κάντζας για τις διοικητικές υπηρεσίες του σταθμού.

Σε πλειστηριασμό οδεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της ΙΜΑΚΟ που δεν κατέστη δυνατόν να μεταβιβαστούν. Και ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσω του ιδιόκτητου jupi.gr έκανε τον «απολογισμό» της αποτυχίας του εκδοτικού συγκροτήματος που κατέρρευσε, ο όμιλος ΑΝΤ1 ανακοίνωσε πως πήρε τα δικαιώματα έκδοσης του περιοδικού ΟΚ! για τη «Δάφνη Επικοινωνίες». Μετέωροι μένουν οι τίτλοι του «Down Town» και του ραδιοφωνικού σταθμού Nitro για τον οποίο συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1.

Τέσσερεις μέρες της εβδομάδας από Τρίτη ως Παρασκευή θα βγαίνει σύμφωνα με πληροφορίες το νέο οικονομικό ένθετο στο ΔΟΛ, προϊόν συνεργασίας ανάμεσα σε «Βήμα» και «Νέα». Επικεφαλής του ενθέτου είναι ο Ζώης Τσώλης και Σεραφείμ Πολίτης και το πρώτο φύλλο αναμένεται 1 ή 5 Μαρτίου.

Δεν πληρώνω, λένε οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που ζητάνε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να παραταθεί το ενοίκιο ύψους 0,1% επί του τζίρου για την κατοχή συχνότητας έως το 2015, οπότε θα ολοκληρωθεί και η ψηφιακή μετάβαση της τηλεόρασης. 

Με το άγχος της επόμενης μέρας και ενώ σφίγγει η μέγγενη της έλλειψης ρευστότητας στο Mega άνοιξαν όλα τα σενάρια, έως και αυτό της μετακόμισης στο κτίριο της Κάντζας, ιδιοκτησίας του ομίλου Μπόμπολα που αδειάζει από τον Alpha. Στο μεταξύ ενώ συνεχίζονται οι απολύσεις στο κανάλι, κυρίως στο διοικητικό προσωπικό, το κανάλι πλήρωσε κάποιες δόσεις στις εταιρείες παραγωγής προκειμένου να συνεχιστούν τα γυρίσματα των ελληνικών σειρών. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει εμπλοκή και με τη λήψη του ομολογιακού δανείου καθώς οι τράπεζες θέτουν ως προϋπόθεση να προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 10 εκατ. ευρώ. 

Ο θάνατος ταιριάζει πολύ στα ΜΜΕ της διαπλοκής

Media λογώντας

αναδημοσίευση από το το Δρόμο της Αριστεράς

Ένα από τα σοβαρά ερωτηματικά που τίθενται αυτό, το μετά των μνημονίων, διάστημα για τις σχέσεις πολιτικής και μιντιακής εξουσίας αφορά στο στόχο των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ενέργειες και κινήσεις που οδηγούν στην καταστροφή Μέσων και δομών της ισχύουσας ενημέρωσης. Μια σειρά ευεργετικών διατάξεων για την ενίσχυση του Τύπου και των εφημερίδων-άρρηκτα δεμένες με τις έννοιες του «πλουραλισμού» και της «ελευθερίας του Τύπου» στις δυτικές κοινωνίες, καταρρέουν (ισολογισμοί, κρατική διαφήμιση, ατέλεια διακίνησης, ενίσχυση διανομής, κ.λ.π.). Η αγορά των εντύπων παραπαίει στη φουρτούνα της οικονομικής κρίσης.
 Δομές στη λειτουργία της ενημέρωσης οι οποίες στήθηκαν σε συνεργασία πολιτικών προσώπων και εκδοτών και γιγαντώθηκαν μέσα από πολύπλοκες σχέσεις διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της ιδεολογίας, καταρρέουν επίσης. Και ήταν αυτές που καθόρισαν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Από την αρχή της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου ο Τύπος καταρχήν και τα ΜΜΕ γενικότερα, έγιναν στόχος. Για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, το τοπίο των ΜΜΕ παρέμεινε αρρύθμιστο, χωρίς κανόνες και όρια, έρμαιο προσωπικών και πολιτικών επιδιώξεων από τους εκάστοτε «ισχυρούς» συνομιλητές των τροικανών και των επιχειρηματικών λόμπι. Σε πολλές περιπτώσεις τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη έδειξαν δημόσια πως θεωρούν «συνομιλητές» στο τραπέζι της διαπλοκής μόνο τους ιδιοκτήτες της τηλεόρασης. Γιατί ουσιαστικά μόνο με την τηλεόραση και τα δελτία των 8.00 μ.μ. όλα τα αυτά τα χρόνια έκαναν το μεγάλο παιχνίδι της χειραγώγησης των πολιτών.

Τι χρωστάνε εκδότες και καναλάρχες στα δημόσια ταμεία;

Η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ έχει ταχθεί υπέρ των αλλεπάλληλων Μνημονίων, στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζοντάς τα ως αναπόφευκτο κακό. Με τόσα που χρωστάμε, λένε, θα χρεοκοπήσουμε αμέσως αν δεν μας δανείσουν οι ξένοι. Όσο για το τσεκούρωμα μισθών και συντάξεων, προσθέτουν, είναι μεν δυσάρεστο αλλά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος αν θέλουμε να πάρουμε τις δόσεις μας.

Είναι λυπηρό να πονάει τόσο πολύ η καρδιά εκδοτών και καναλαρχών γι’ αυτές τις αδικίες. Ίσως, μάλιστα, αυτός είναι ο λόγος που τους κάνει να λησμονούν – χωρίς να το θέλουν, φυσικά – στις μαύρες τρύπες οι οποίες υπάρχουν στις συναλλαγές τους με τα δημόσια ταμεία. Ανοίγματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που, αν μη τι άλλο, θα μπορούσαν να γλιτώσουν μερικούς χαμηλοσυνταξιούχους από την απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.

Ας θυμηθούμε, καταρχήν, τη διαδικασία δημοπράτησης των ψηφιακών συχνοτήτων και τη χορήγηση των ψηφιακών τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα απέφερε έσοδα της τάξης των 400 εκατομμυρίων – δηλαδή, περισσότερα από τα πολυσυζητημένα 325 εκατ. των περικοπών που αναζητούνταν… εναγωνίως πριν την τελευταία συμφωνία του Eurogroup. Μόνο που, ξαφνικά, η κυβέρνηση αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στις ελληνικές καλένδες – προς μεγάλη λύπη, βεβαίως, των αφεντικών των ΜΜΕ, που ήταν έτοιμα να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ελαφρώσουν τους φτωχότερους συμπολίτες μας. Και μέχρι να γίνει η περιβόητη δημοπράτηση συχνοτήτων, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών καναλιών πληρώνουν το «υπερβολικό» ποσό του 0,1% (!) του ετήσιου τζίρου τους για την κατοχή τη δημόσιας περιουσίας-σύμφωνα με το Σύνταγμα- των συχνοτήτων.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Τα ταμεία μας "ληστεύονται", τα συνδικάτα κάνουν λόμπι....

(για να μη λέμε ότι δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε, σε άλλους αναθέσαμε τις ζωές μας, τη σύνταξη μας, το μέλλον μας) 

"Να πώς μας… σώζει η κυβέρνηση Παπαδήμου"
-Tα ασφαλιστικά ταμεία "κουρεύονται" για να μην πτωχεύσουμε 
– Τα συνδικάτα τι κάνουν;
Ρεπορτάζ του Παρατύπως

«Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί επί των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Φορέων (ν.π.δ.δ., κατά βάση επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό) μείωση της περιουσίας τους, από την απομείωση τίτλων του ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν, εφόσον υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Δημοσίου Χρέους».
Αυτά γράφει επί λέξει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στις 21/2 το βράδυ στη Βουλή και αφορά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (το περίφημο PSI). Με μια απόφαση που μας παρουσιάζεται ως σωτήρια για την οικονομία, αφού δήθεν μειώνει το ελληνικό χρέος,θα επέλθει μείωση της περιουσίας των ταμείων, δηλαδή της συλλογικής περιουσίας των εργαζομένων.
Η καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων, που θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια για τους σημερινούς και αυριανούς ασφαλισμένους, προσφέρεται βορρά στους δανειστές μας, οι οποίοι ροκανίζουν σιγά-σιγά και τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, οδηγώντας σε πλήρη κατάρρευση την κοινωνική ασφάλιση. Στο δίλημμα νέα δανειακή σύμβαση ή χρεοκοπία, η κυβέρνηση απαντά με μεγαλύτερο δανεισμό και χρεοκοπία,ξεπουλώντας και υποθηκεύοντας τα πάντα για να παραμείνουμε δήθεν στην Ευρωζώνη.
Το ερώτημα που προκύπτει προς τις ενώσεις του Τύπου: πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα ασφαλιστικά ταμεία μας σε πλήρη χρεοκοπία;
Από το περσινό καλοκαίρι, που τέθηκε σε συζήτηση το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων σε αυτό, τα συνδικάτα του κλάδου μας κινήθηκαν με τη γνώριμη τακτική των συναντήσεων, των συσκέψεων, των παρασυσκέψεων και των διαδρομίστικων κινήσεων. 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Τρίτο εκδοτικό χτύπημα από το ΜΟΝΟ


Το εξώφυλλο του τρίτου τεύχους του ΜΟΝΟ, σχεδιασμένο απο τους Keik Bureau.

Υ.Γ Το περιοδικό θα βρίσκεται σε περίπτερα, κέντρα τύπου και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, εκτάκτως λόγω αργίας, την Τετάρτη 29.2 αντί Τρίτης.

Ο "θάνατος" της ΙΜΑΚΟ πουλάει, δεν πιάνει όμως τόπο μπροστά στο θάνατο της εργασίαςΟι τρεις «ταφές» του Πέτρου Κωστόπουλου
της Αφροδίτης Πολίτη

(αναδημοσίευση από το ΠΡΙΝ)

Ο φυσικός θάνατος ενός μη τηλεοπτικού πνευματικού προσώπου, για παράδειγμα ενός ποιητή, ρεμπέτη ή ζωγράφου το πολύ να γίνει ένα μονόστηλο. Όμως η ατιμωτική αποκαθήλωση του εγχώριου εκπροσώπου του λάιφ-στάιλ, όπως αποτυπώθηκε στη χρεοκοπία του πρώην εκδότη της Ιμάκο Πέτρου Κωστόπουλου, μετατράπηκε σχεδόν σε εθνικό ντιμπέιτ. Απασχόλησε την τηλεόραση, τον Τύπο και το διαδίκτυο, συζητήθηκε σε παρέες, πυροδότησε δεκάδες άρθρα και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γέννησε δακρύβρεχτες επιστολές του ίδιου του Κωστόπουλου και της συζύγου του Τζένης, που έγραψαν από μόνοι τους το συμβολικό τους επικήδειο, αντλώντας θεαματική υπεραξία ακόμα και από τον οικονομικό θάνατο της «οικογενειακής» επιχείρησης.

Όλοι έχουν μια γνώμη για το πόσο κάθαρμα, βλάχος, λαμόγιο, απατεώνας ή αντίθετα μάγκας, ξύπνιος και καραμπουζουκλής ήταν ο βολιώτης με την απαστράπτουσα οδοντοστοιχία και ο εσμός που τον εξέθρεψε. Ολοι έχουν άποψη για την πασοκίλα των ’90s, την εποχή της δανεικής χλιδής, των Πόρσε Καγιέν στο Κολωνάκι, της απενοχοποίησης της βίζιτας, το πόσο κακόγουστοι και βαρετοί ήταν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι τόνοι ιλουστρασιόν χαρτιού με γυμνή φοτοσοπαρισμένη σάρκα, πόσο γλάστρες ήταν οι γλάστρες, πόσο μόδιστροι οι μόδιστροι και πόσο κενό το κενό. Η μετά θάνατον επιβεβαίωση της ματαιότητας μιας φούσκας καταντά ανούσια ταυτολογία,

Αφήστε με να ολοκληρώσω

 24/2/2012


 Cut. Το πρώτο τρέϊλερ για το «δελτίο» Νίκου Ευαγγελάτου βγαίνει ήδη στον αέρα του ΣΚΑΙ. Και έτσι μάθαμε και εμείς επίσημα πια πως το κανάλι θα έχει δυο κεντρικά δελτία ειδήσεων. Ένα στις 7.00 το απόγευμα του Νίκου και το κλασικό, παραδοσιακό της Σίας Κοσιώνη και των σχολιαστών του καναλιού στις 9.00 το βράδυ. Cut. Το λέει καθαρά ο δημοσιογράφος στο αέρα με τα λόγια του. Θα κάνουμε «ειδήσεις, αναλύσεις, απόψεις». 
Cut. Αλλά όλα κι όλα. Για να συμπληρωθεί η εικόνα της αντίθεσης ανάμεσα σε μοντέλα και απόψεις «ειδήσεων», ο Ν. Ευαγγελάτος θα έχει τη δική του δημοσιογραφική ομάδα. Να μπορούν απερίσκεπτα οι συντάκτες του ΣΚΑΙ να παίρνουν πολιτική γραμμή από την κεντρική σύσκεψη του σταθμού. Cut. Φαντάζεστε να ήταν κοινή η ομάδα πολιτικής κατεύθυνσης; Υπέρ του μνημονίου και κατά του δημοσίου τομέα ή κατά των οικονομικών μέτρων και υπέρ της προβολής στην κοινωνική εξαθλίωση; Θα μπερδεύονταν από τις 7.00 ως τις 9.00 το βράδυ και άντε να βρουν άκρη οι τηλεθεατές μετά. 

Μονόστηλα

25 Φεβρουαρίου 2012 

Συναγερμός για τα δημοτικά ΜΜΕ 

Εσπευσμένα και κατόπιν εορτής όπως αποδεικνύεται ξεσηκώθηκαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα δημοτικά ΜΜΕ. Ενώ οι προθέσεις της κυβέρνησης και των δήμων ήταν γνωστές εδώ και πάρα πολύ καιρό, αποφασίστηκε να αντιδράσουν με την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών. Στην ουσία το προσωπικό των δημοτικών σταθμών απορροφάται στους δήμους και άρα δεν θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις των ενώσεων ενώ δημιουργείται μείζον θέμα με την ασφάλιση τους. Σε περιπτώσεις δημοτικών ΜΜΕ των οποίων οι εταιρείες κλείνουν το νομοσχέδιο προέβλεπε πως χάνεται η δραστηριότητα λειτουργίας ραδιοφώνου ή τηλεόρασης αλλά η ΚΕΔΕ, κατέθεσε τροπολογία με την οποία, το ΜΜΕ έχει συνέχεια λειτουργίας σε άλλη διεύθυνση ή εταιρεία του δήμου.

Έτοιμοι για διαγωνισμό της ERT World.  
Μετά από αναβολές, καταγγελίες και ερωτήσεις στη Βουλή, η ΕΡΤ ανακοίνωσε για μια ακόμη φορά τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για τη διανομή και εκμετάλλευση του δορυφορικού της σήματος στα τρία τηλεοπτικά κανάλια σε όλο τον κόσμο, πλην της Ευρώπης. Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού έχουν τροποποιηθεί και ορίζεται πως πιθανό έσοδο θα είναι το υψηλότερο αντάλλαγμα που προκύπτει από το εγγυημένο ελάχιστο ποσό των 700 χιλιάδων ευρώ ετησίως ή το 60%των ακαθάριστων εσόδων, προ φόρων, από συνδρομές

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Το ΕΣΡ ως όργανο πολιτικής επιτροπείας

Η πτώση μιας ανεξάρτητης αρχής σε όργανο «λογοκρισίας».

Για επιβολή προληπτικής λογοκρισίας κατηγόρησε ευθέως ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Real FM το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μετά το υψηλότατο πρόστιμο των 25 χιλιάδων ευρώ στην εκπομπή του Γιώργου Τράγκα για «ανεπίτρεπτες» αναφορές στο πρόσωπο της Άνγκελα Μέρκελ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα πάλι το ΕΣΡ επέβαλλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στην "Ελληνοφρένεια" του Real FM για φάρσα στο υπουργείο Παιδείας. Και παλαιότερα επέβαλλε πρόστιμα σε εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης για σχόλια τους, σατιρικά ή μη, για πολιτικά πρόσωπα. «Θέλουν να μας κλείσουν» ήταν το συμπέρασμα του Νίκο Χατζηνικολάου ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για «πολιτική απόφαση».
Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Το ΕΣΡ από ανεξάρτητη αρχή ραδιοτηλεόρασης έχει μετατραπεί σταδιακά σε αρχή προστασίας των πολιτικών πρόσωπων. Ενώ δηλαδή ασχολείται λίγο ή καθόλου με το περιεχόμενο της τηλεόρασης και δεν έχει πια καμία άλλη αρμοδιότητα ως «ανεξάρτητη αρχή», επιβάλλει πρόστιμα όταν γίνονται αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα. Την ίδια στιγμή οι άλλες αποφάσεις του εκπίπτουν σωρηδόν και συνεχώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας με κύριο επιχείρημα ότι η σύνθεση του είναι «παράνομη». Κι όμως η Βουλή δεν φροντίζει να αλλάξει αυτή τη σύνθεση προκειμένου να μην εκπίπτουν δικαστικά οι αποφάσεις του ΕΣΡ στο ΣτΕ. 

66 μέρες απεργίας, 6 μήνες απλήρωτοι

Το 2ο απεργιακό φύλλο της "Ελευθεροτυπίας". Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας βρίσκουν το δρόμο προς τους αναγνώστες τους.
Η εφημερίδα είναι οι άνθρωποι της. 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Ποιά πώληση κύριε Γιαννίκο; Πότε θα πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας;

Τους "πούλησε" με πληροφορίες και σενάρια αλλά παραμένουν απλήρωτοι. Συνεχώς προκύπτουν νέα εμπόδια για τη συμφωνία μεταβίβασης του τίτλου και συνεχώς η εργοδοσία κερδίζει χρόνο. Απηυδισμένοι οι εργαζόμενοι στον "Κόσμο του Επενδυτή" ενημερώνουν και ρωτάνε: "Πότε θα πληρωθούμε κύριε Γιαννίκο";.
Όπως εκτιμούν η "παρατεταμένη" διαπραγμάτευση έχει στόχο να διασπάσει το μέτωπο των εργαζομένων σε τρεις κατηγορίες... 

Απεργιακό δελτίο των εργαζομένων στον "Κόσμο του Επενδυτή"

Η δημοσιογραφική πιάτσα βοά τις τελευταίες ημέρες για το deal που έκλεισε μεταξύ Γιαννίκου (ο οποίος και το ανακοίνωσε στα σωματεία) και Σκαναβή-Μπενέκου, όσον αφορά τη μεταβίβαση του τίτλου «Ο Κόσμος του Επενδυτή» (και των εργαζομένων σε αυτόν) στην εταιρεία που εκδίδει τον «Ελεύθερο Τύπο».
Στο Διαδίκτυο διακινούνται «πληροφορίες» σχετικά με λεπτομέρειες που αφορούν την εν λόγω συμφωνία, ενώ μάθαμε ότι ήδη ξεκίνησε η διαμόρφωση του χώρου στο κτίριο της νέας μας επαγγελματικής «στέγης» στο Νέο Ηράκλειο, προκειμένου να «μετακομίσει» η ομάδα που θα δουλεύει για την εφημερίδα.

«Ο παίκτης» του …Πέτρου Κωστόπουλου*

* Πέστα Χρυσόστομε 
(αναδημοσίευση)
Από το dixti.net

Η απολογία του χρεοκοπημένου πλέον εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου, είναι ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Όχι γιατί περιγράφει την χρεοκοπία. Αλλά γιατί μας περιγράφει και πάλι ότι…δεν κατάλαβε.
Έπαιξε κι έχασε, αυτό είναι ανθρώπινο, μπορεί να είναι και μαγκιά. Τώρα που θέλει να απολογηθεί, θα ήταν καλύτερο αν μας έλεγε ποιο ήταν ακριβώς το παίγνιο. Επιμένει ότι ήταν επιχειρηματικό! Αυτός ακολούθησε το κόστος και τις τάσεις της αγοράς, ο κόσμος άλλαξε, το χρηματιστήριο, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κατέρρευσαν, άρα και αυτός.
Μόνο που το παίγνιο δεν ήταν αυτό. Το παίγνιο ήταν η αλλαγή της χώρας, μέσω της αλλαγής των αξιών, των κανόνων, του πολιτισμού. Ο Πέτρος Κωστόπουλος (αντίθετα από τα όσα λέει) ήταν αυτός που έφερε το life style στη χώρα, του οποίου οι έξυπνες ιδέες άλλαξαν συμπεριφορές και νοοτροπίες. Τα πάντα μπήκαν στην ίδια ευθεία- κάπου εκεί κάτω από τον αφαλό μας- είτε ήταν η διασκέδαση, είτε η μαγκιά, είτε η κοινωνία, είτε η πολιτική, είτε η αδελφή μας.

Δεν είμαστε όλοι ...Ισλανδοί

Το 2008 η Ισλανδία ήρθε αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου οικονομική καταστροφή. Οι τρεις τράπεζές της κατέρρευσαν συμπαρασύροντας στο γκρεμό όλη την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. 
Τέσσερα χρόνια μετά, το 2012, η Ισλανδία άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Η ανεργία μειώνεται, η ανάπτυξη βρίσκεται περίπου στο 2,5%. Ωστόσο για να γίνει αυτό, μπήκαν σε εφαρμογή ανορθόδοξοι χειρισμοί, τελείως διαφορετικοί από αυτούς που επιβάλλει η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. σε χώρες της ευρωζώνης που πλήττονται από την κρίση. Χειρισμοί που πολλές φορές έφεραν τη χώρα αντιμέτωπη με τη Διεθνή Κοινότητα και τις αγορές. Πλέον ακόμα και το Δ.Ν.Τ. παραδέχεται πως η διαφορετική διαχείριση της κρίσης από τους Ισλανδούς έφερε καρπούς. Πώς τα κατάφεραν οι απόγονοι των Βίκινγκς; 

Ο "Εξάντας" πήγε στη χώρα των Βίγκινς και παραδίδει "Μαθήματα από την Ισλανδία", στις 8 Μαρτίου στη ΝΕΤ

«Ο Θεός να ευλογεί την Ισλανδία!», δήλωνε στις 6 Οκτωβρίου του 2008, σε διάγγελμά του προς τον ισλανδικό λαό, ο τότε πρωθυπουργός και πρόεδρος του δεξιού Κόμματος της Ανεξαρτησίας, Γκέιρ Χάαρντε. Η ελεύθερη αγορά είχε πια σταματήσει να δίνει την ευλογία της και το νεοφιλελεύθερο οικονομικό θαύμα της νησιωτικής χώρας είχε αποδειχθεί ένα ισλανδικό παραμύθι. 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Στα δικαστήρια η έκδοση του 2ου απεργιακού φύλλου της "Ε"

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα δημοσιογράφων στηρίζουν τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων της "Ελευθεροτυπίας" και μετά την έκφραση αλληλεγγύης της ΔΟΔ στην έκδοση του 2ου απεργιακού φύλλου, δυο ακόμη συνδικάτα, το μεγαλύτερο της Βρετανίας και του Κέμπριτζ, έστειλαν τη συμπαράσταση τους στους δημοσιογράφους της "Ε". 
Η ιδιοκτησία πρέπει να αισθάνεται πολύ μόνη. Μετά την πρόταση της για να δώσει λεφτά, αρκεί να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων οι συντάκτες, καατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της έκδοσης του 2ου απεργιακού φύλλου που αναμένεται το Σάββατο.  
Διαβάζουμε στο   zoornalistas
Νέες τρικλοποδιές από την ιδιοκτησία της Ελευθεροτυπίας στην έκδοση απεργιακού φύλλου από τους εργαζόμενους. Η Μάνια Τεγοπούλου προσφεύγει στα δικαστήρια προκειμένου να εμποδίσει, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, την έκδοση του δεύτερου φύλλου των απλήρωτων -επί 6,5 μήνες- εργαζομένων της εφημερίδας. Οι δικηγόροι της Χ. Κ. Τεγόπουλος κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με το ΑΦΜ που χρησιμοποιείται για την έκδοση και διακίνηση του απεργιακού φύλλου. Θυμίζουμε ότι την έκδοση της εφημερίδας «ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ / 56 μέρες απεργία στην Ελευθεροτυπία» (πρώτο απεργιακό φύλλο) ανέλαβε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ενότητα που εκδίδει τον «Δρόμο της Αριστεράς».
Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (του οποίου τα μέλη απεργούν), να δώσει άδεια στους δικηγόρους της Χ.Κ. Τεγόπουλος ώστε να εκδικαστεί αύριο το πρωί η υπόθεση… Σχετικά με το απεργιακό φύλλο οι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας έχουν ξεκαθαρίσει ρητά και κατηγορηματικά ότι:
Η απεργιακή έκδοση έχει στόχο να κάνει γνωστό σε όλους το πρόβλημα των εργαζομένων και να επανασυνδέσει τους αναγνώστες με τους απεργούς εργαζόμενους. Το απεργιακό δεν είναι ανταγωνιστικό φύλλο και δεν έχει στόχο να υποκαστήσει την εφημερίδα, ούτε πολύ περισσότερο να την κλείσει. Αντιθέτως οι εργαζόμενοι θέλουν να μείνει η "Ελευθεροτυπία" ζωντανή και να επανακυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατό. 

Η διεθνής στήριξη πάντως στην έκδοση του απεργιακού 2ου φύλλου "Οι Εργαζόμενοι" είναι δεδομένη. Η ΠΟΕΣΥ έδωσε στη δημοσιότητα τη στήριξη της ΔΟΔ:

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ΔΟΔ και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, στηρίζουν τους απεργούς δημοσιογράφους της ημερήσιας ελληνικής εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, οι οποίοι ύστερα από πολλούς μήνες που δεν έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη τους, τύπωσαν τη δική τους εφημερίδα.
«Είναι πολλή μεγάλη η νίκη αυτών των δημοσιογράφων, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται επί μήνες», δήλωσε ο Αρνε Κόενιγκ Πρόεδρος της ΕΟΔ και συνέχισε: «Τους επευφημούμε για αυτή την πρωτοβουλία τους και συγχαίρουμε την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που τους στήριξε».

Δυναμική η συγκέντρωση έξω από το Alter

Η Πόπη Χριστοδουλίδου στο peiratikoreportaz  μεταδίδει: 

"Από τις 7 το πρωί έξω άπό το Alter έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι αγωνιστές του τηλεοπτικού σταθμού και συνάδελφοι τεχνικοί,δημοσιογράφοι,διοικητικοί υπάλληλοι απο άλλα ΜΜΕ ,αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν ουν σε κανένα να κόψει το ρεύμα!Είμαστε εδώ έτοιμοι να αποτρέψουμε τετελεσμένα του Γ.Κουρή και να υπερασπιστούν με τον δίκαιο αγώνα των μαχητών συναδέλφων μας στο ALTER...Μολών λαβέ! ". 

Η συγκέντρωση είναι δυναμική, έχει αναρτηθεί πανό με το σύνθημα Αντιστεκόμαστε. Η συγκέντρωση είναι αντίδραση των εργαζομένων που έμαθαν χθές Τετάρτη πως η ιδιοκτησία έδωσε εντολή να κοπεί το ρεύμα στο κτίριο. Μέσω SMS και κοινωνικών δικτύων έγινε η μεγάλη κινητοποίηση. Για την υπόθεση, πάλι το peiratiko έγραψε χθές: 

"Μετά το ρίξιμο του πομπού και την "εξαφάνιση" από την ψηφιακή συχνότητα του σήματος του ΑΛΤΕΡ, ώστε να μην ακούγεται η φωνή, τα αιτήματα τους αλλά κι οι παρανομίες του ιδιοκτήτη, τώρα κάποιοι (ποιοι άλλοι;) επιστράτευσαν αυτό το σχέδιο για να διασπάσουν τον αγώνα των συναδέλφων που εδώ και τρεις μήνες, πρωί - μεσημέρι - βράδυ, ακόμα και τις γιορτές έμειναν μέσα στο κανάλι βγάζοντας απεργιακά δελτία και συντονίζοντας τις δράσεις τους με τους υπόλοιπους απλήρωτους και απολυμένους εργαζομένους της χώρας" 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Όταν οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις «επενδύσεις» των «μπίζνεσμαν»

Ή αλλιώς αναφωνούμε:  
"Αχ, αυτοί οι δύστυχοι επιχειρηματίες!"

(ρεπορτάζ "ειδικού συνεργάτη" για την "εξαγορά" του "Κόσμου του Επενδυτή" από τον "Ελεύθερο Τύπο")

Η εξαγορά (;) της εφημερίδας, «Ο Κόσμος του Επενδυτή», έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και αποδεικνύει περίτρανα, αφενός μεν ποιος πληρώνει το μάρμαρο της κρίσης, αφετέρου πως οι εμφανιζόμενοι ως «νέα τζάκια» επιχειρηματιών στα ΜΜΕ, καταφέρνουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Τη στιγμή λοιπόν, που οι ιδιοκτήτες του Ελεύθερου Τύπου, κ.κ.Μπενέκος και Σκαναβής, προχωρούν σε μείωση των μισθών των 200 εργαζομένων στην εφημερίδα κατά 10% (έχει προηγηθεί το 2010-2011, άλλο ένα 10%-15%), αγοράζουν, ως λέγεται, τον «Κόσμο του Επενδυτή» του Γιαννίκου. 
Κατά τα λοιπά, έχουν πρόβλημα, τους έχει πλήξει η κρίση, και γι’αυτό πρέπει να γονατίσουν τους εργαζόμενους. Ο βίος και η πολιτεία του κ.Γιαννίκου βέβαια, είναι γνωστός τόσο στο Αλτερ, όσο και στον Επενδυτή, όπου έχει φεσώσει τους εργαζόμενους. Η ιδιοκτησία του ΕΤ, όπως πρόσφατα έγινε γνωστό, και μετά από επανειλημμένες επαφές με τον κ.Γιαννίκο που χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον ένα έτος, «αγόρασε» τον ΚτΕ. Εναντι ποίου ποσού, είναι άγνωστο. Όπως αδιευκρίνιστο είναι εάν πίσω από τα δύο πρόσωπα εξακολουθεί να βρίσκεται ο κ.Γιαννίκος. 
Όταν οι ιδιοκτήτες του ΕΤ έκοψαν τις μισθοδοσίες των εργαζομένων της εφημερίδας, το έκαναν με το «επιχείρημα» ότι θα είχαν ζημιές 1,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2012. Απορίας άξιον: Αραγε, μήπως με αυτά τα χρήματα που έδωσαν οι εργαζόμενοι αγοράστηκε ο Κόσμος του Επενδυτή; Ή έχει βρεθεί επιχειρηματίας επενδυτής (ή επενδυτές) που έβαλαν χρήματα; 

Αφαιρέστε τη φωτογραφία μας, απαιτεί η "Ευρωκίνηση"

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του φωτοειδησιεογραφικού πρακτορείου με την επωνυμία
Παπαδόπουλος Βασίλειος,
Κονταρίνης Γεώργιος,
Μπόλαρη Τατιανή,
Νικολόπουλος Αντώνιος Ο.Ε.
και το διακριτικό τίτλο «EUROKINISSI».

Κύριοι
Κατά παράβαση πολλών γραπτών και άγραφων κανόνων δικαίου, ανάμεσα στους οποίους και των κανόνων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, δημοσιεύσατε, ανάμεσα σε άλλες και μια φωτογραφία που ανήκει στο πρακτορείο μας.

Η διεύθυνση στην οποία προβήκατε στη δημοσίευση είναι η :http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=11913&Itemid=848&lang=
Είναι η δέκατη κατά σειρά από την αρχή και προς αποφυγή παρεξηγήσεων την επισυνάπτουμε.
Η πρώτη παρατήρηση στην οποία προβαίνουμε είναι ότι η ανωτέρω πράξη σας καταπατά κάθε κανόνα νομιμότητας και δεοντολογίας, που διέπει τον κλάδο μας.

Ουδέποτε ζητήσατε την άδειά μας και φυσικά ουδέποτε σας τη δώσαμε.Η δεύτερη και σημαντικότερη παρατήρησή μας εδράζεται στο γεγονός ότι μας εμφανίζετε ως δήθεν «συνεργάτες» σας στην αναζήτηση προσώπων, γεγονός το οποίο ουδόλως αποτελεί αντικείμενο της δικής μας επαγγελματικής ενασχόλησης.
Μας εμφανίζετε παρά και ενάντια στη θέλησή μας να καταπατούμε κάθε έννοια επαγγελματικής και δημοσιογραφικής δεοντολογίας ως δήθεν «συμμετέχοντες» σε αστυνομική έρευνα.

Η λάθος εξίσωση στην κατάρρευση της ΙΜΑΚΟ

Χρωστάει αλλά ξεπουλάει και έχει δουλειά. Τους χρωστάνε και πεινάνε. Ούτε και πρόκειται να πάρουν τίποτε, ούτε καν σε πλειστηριασμό....

"Ήταν Απρίλιος του 2011. Ο Πέτρος Κωστόπουλος μόλις είχε καλέσει την αστυνομία για να πετάξει έξω με τις κλωτσιές εργαζόμενους που αντιδρούσαν στο νέο κύμα απολύσεων στα περιοδικά του. Είχε ζητήσει μειώσεις μισθών και ατομικές συμβάσεις. 
Για τη σωτηρία της ΙΜΑΚΟ. Και τον πίστεψαν". 
Η συνέχεια στο themediaproject.gr

Στην τηλεόραση, οι αστέρες της TV μιλάνε για το δράμα του εκδότη. Και οι εργαζόμενοι; 

Η ΕΣΠΗΤ με ανακοίνωση της τους χαρακτηρίζει "ομήρους". Μόνο;  

Όμηροι στην ΙΜΑΚΟ βρίσκονται δεκάδες εργαζόμενοι.
 Απλήρωτοι τέσσερις μήνες, ενώ σε εργαζόμενους με ΔΠΥ οφείλονται δεδουλευμένα ακόμη και ενός χρόνου, χωρίς καμιά ενημέρωση για το μέλλον τους, παρακολουθούν τα παζάρια πώλησης τίτλων και ραδιοφωνικών σταθμών αγοροπωλησίες περιοδικών με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς την παραμικρή εξασφάλιση των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας και κλητήρες να εκποιούν με κατασχετήρια.… γραφεία, καρέκλες και κομπιούτερ. Μετά το πάγωμα της κυκλοφορίας των περιοδικών «Nitro», «People», «InStyle» από τον Ιανουάριο και πρόσφατα και εταιρικών εντύπων, η εταιρία κρατά «όμηρους» ουσιαστικά εκατοντάδες συναδέλφους μας, που διεκδικούν πλέον με επίσχεση εργασίας τα δεδουλευμένα τους. Εκπρόσωπος της εταιρίας, σε συνέλευση της προηγούμενης εβδομάδας, αρνήθηκε να ενημερώσει τους εργαζόμενους και αρνήθηκε επιδεικτικά οποιαδήποτε δέσμευση απέναντί τους. 
Απ’ ό,τι διαφαίνεται, όμως, μετά την προσεκτικά μεθοδευμένη μεταβίβαση — πώληση περιοδικών η εταιρία διαθέτει ακριβές πλάνο και συγκεκριμένη στρατηγική για τη διάσωση της ιδιοκτησίας του εκδότη. 

Διαβάστε τα, στηρίξτε τα...


Διαβάστε στο UNFOLLOW #3. 

Διαβάστε στο MONO που κυκλοφορεί. 

Άντεξαν και βρίσκονται στα περίπτερα. 
Δυο ανεξάρτητες δημοσιογραφικές εκδόσεις, από συντάκτες χωρίς εξαρτήσεις οικονομικές, άντεξαν στο περίπτερο και ήδη κυκλοφορούν το 3ο και 2ο φύλλο τους.
Ανεξάρτητα διαφωνιών ή ενστάσεων, διαβάζουμε, στηρίζουμε τις εκδόσεις. Έτσι κι αλλιώς οι διαφωνίες προϋποθέτουν  διάλογο και τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Και τα περιοδικά, το "Unfollow" και το "Mono" τα προσφέρουν άφθονα.

Τέλος η κάλυψη Παπουτσή από τους φωτορεπόιρτερ

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι φωτορεπόρτερ δηλώνουν πως παύουν την κάλυψη όλων των θεμάτων που αφορούν στο υπουργείο προστασίας του Πολίτη. Αιτία το γεγονός ότι η αστυνομία δεν κατέβασε από τον ιστότοπο της τις "κλεμμένες" φωτογραφίες από το Διαδίκτυο. Στο μεταξύ οι Γάλλοι φωτορεπόρτερ ευθέως κατηγόρησαν την ελληνική αστυνομία ως "κλέφτες" και "απαράδεκτους". Το αυτί τους δεν ίδρωσε και πάλι.... 


Η ανακοίνωση της Ε.Φ.Ε.

Μετά την ανακοίνωση της Ένωσής μας (ΕΦΕ) στις 16/2/2012 σχετικά με την ανάρτηση φωτογραφιών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) που συνοδεύουν φωτογραφίες ταυτότητας πέντε κατηγορουμένων για αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπράξει στα γεγονότα της 12-2-2012, διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα και παρά τις επίσημες καταγγελίες που έχουν προβεί προς την ΕΛΑΣ μέλη μας για την εν λόγω και άνευ σχετικής αδείας χρήση των φωτογραφιών αυτών καθώς και την αντίστοιχη κοινοποίηση των καταγγελιών προς την Ένωσή μας, οι εν λόγω φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί από την ιστοσελίδα. 
Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά πως τα μέλη της Ε.Φ.Ε. υπακούουν μόνο στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεν συνεργάζονται με οποιουσδήποτε μηχανισμούς, κρατικούς ή άλλους. 

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Η συνέργεια στα Πρακτορεία, οι δυσκολίες στα δάνεια του Mega*


media news**
( της εβδομάδας)

 ● ● ● Βρέθηκε, λέει, φόρμουλα για την αύξηση μετοχι¬κού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. στον ΔΟΛ. Ο Στ. Ψυχάρης συμφώνησε με επιχειρηματίες τη συμμετοχή τους στον οργανισμό, ενώ τις προηγούμενες μέρες συναντήθηκε με τον Βίκτωρα Ρέστη. Αντιθέτως, δυσοίωνα είναι τα πράγματα για το Mega. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το απαραίτητο δάνειο των 10 εκατ. ευρώ.

 ● ● ● Όχι ένας, δυο εκδότες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το αιφνιδιαστικό λουκέτο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Το ενδιαφέρον τους ήταν πολύ συγκεκριμένο, να θέσουν υποψηφιότητα στην πιθανότητα επινοικίασης της συχνότητας!

 ● ● ● Το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να δώσει η ΕΡΤ το 2012 για προκαταβολές αθλητικών δικαιωμάτων. Το κονδύλι περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη διοίκηση.


 ● ● ● Τροπολογία με την οποία θα κλείνουν τηλεοπτικά κανάλια που δεν εκπέμπουν πλέον ψηφιακά, κατέθεσαν οι υπουργοί Επικρατείας και Μεταφορών Π. Καψής και Μ. Βορίδης στη Βουλή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τα έχουν περιφερειακά κανάλια που πήραν άδεια ψηφιακής εκπομπής από το ΕΣΡ, αλλά δεν εκπέμπουν με ψηφιακό σήμα.

 ● ● ● Υπάρχει πράγματι προβληματισμός στην Κάντζα για την επόμενη μέρα της εξαγοράς του Alpha από το RTL πίσω στον Δημήτρη Κοντομηνά. Όχι τόσο για την πιθανότητα «μεταπώλησης» του, όπως κυκλοφόρησε. Αυτό που ανησυχεί τους εργαζόμενους είναι η πιθανότητα μετακόμισης του καναλιού από το νοικιασμένο κτίριο της Κάντζας στο ιδιόκτητο κτίριο του κ. Κοντομηνά, των στούντιο Pro.


 ● ● ● Ένα κυβερνητικό έγγραφο στα γραφεία του εξωτερικού προκαλεί αναστάτωση στους εργαζόμενους του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με αυτό η γενική γραμματεία ζητάει στοιχεία για το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας των πρακτορείων ειδήσεων και την κρατική ενίσχυση, ενόψει νέας ρύθμισης για τη λειτουργία ιδιωτικών πρακτορείων ειδήσεων! Ως αιτία αναφέρεται ο νόμος για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

 ● ● ●Πρόταση αλλαγής του άρθρου 12 του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών προτίθεται να καταθέσει η ΚΕΔΕ. Οι δήμαρχοι που διαφώνησαν με την κατάργηση δημοτικών ΜΜΕ σε περιπτώσεις λύσης και εκκαθάρισης των δημοτικών εταιρειών, προτείνουν τη μεταφορά της δραστηριότητας Μέσου σε άλλη κοινωφελή επιχείρηση των δήμων καθώς και του προσωπικού τους.

 ● ● ● Σύσκεψη για τα τεκταινόμενα στο Πρακτορείο «Άργος» πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Νίκου Μπιλίρη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για τη «συγχώνευση» με την «Ευρώπη». Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο «Άργος» θα καταλάβει ο Ν. Πεφάνης, στέλεχος του ΔΟΛ. Σε πρώτη φάση αναμένεται η προώθηση συνεργιών. Αξίζει να επισημανθεί ότι έχουν αρθεί οι ενστάσεις του βασικού μετόχου της «Ευρώπης» Θ. Αλαφούζου για την ενοποίηση των δυο πρακτορείων. Οι μέτοχοι της «Ευρώπης», Φ. Μπόμπολας, Θ. Αλαφούζος και Ν. Μπακατσάς, εξαγόρασαν το ποσοστό 5% του Δ. Ρίζου, αυξάνοντας τις δικές τους συμμετοχές στο Πρακτορείο.

 ● ● ● Τα μετοχολόγια των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, για το 2011, δεν έχουν μεγάλες αλλαγές. Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και είναι πλέον αναρτημένα στην ιστοσελίδα της αρχής. Όπως προκύπτει από την ανάλυσή τους, η μετοχική σύνθεση παραμένει ίδια με αυτή του 2010, με μόνη αλλαγή το μετοχικό κεφάλαιο του ΣΚΑï μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που εγκρίθηκε. Έτσι στις «Ειδήσεις Ντοτ Κομ» ο Γιάννης Αλαφούζος έχει το 77% της εταιρείας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 13% (είχε 20%) και ο Γ. Κυριακίδης το 10%. Ο ΑΝΤ1 ανήκει στην ANTENNA new Technologies Invest Ltd, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την ANTENNA Group. Σ’ αυτή μετέχουν με 25% η Holnest investments LTd (Μίνωας Κυριακού), και με 24,5% η Praxis Global Houlding (Αθηνά Κυριακού), η Altavista Global Holdings Ltd (Ξενοφών Κυριακού) και η Globecast Holdings LTD (Θοδωρής Κυριακού).

Στην κόψη του ξυραφιού το Mega


Σε μεταίχμιο σημαντικών ανακατατάξεων βρίσκεται το Mega, στριμωγμένο κυρίως από τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει. Η αποφασισμένη από τη γενική συνέλευση των μετόχων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να δώσει το απαραίτητο φιλί ζωής. Περνάει όμως από τη σύγκρουση συμφερόντων των μετόχων και την προώθηση των δικών τους σχεδίων για το παρόν και το μέλλον του καναλιού.

Η πρόσφατη όξυνση στις προβληματικές σχέσεις του καναλιού με τις συνεργαζόμενες εταιρείες παραγωγής ΑΤΑ και Άνωση, θυγατρικές εταιρείες των βασικών μετόχων στην Τηλέτυπος, του ΔΟΛ και του Πήγασου, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε μια υποβόσκουσα κρίση.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Το Μνημόνιο 2 σαρώνει τα media

Της Ματίνας Παπαχριστούδη

(αναδημοσίευση από Ισοτιμία Κυριακής)

Ακραίες, σημαντικές αλλαγές που αλλάζουν το στάτους κβο στο καθεστώς λειτουργίας και δραστηριοποίησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θέτουν οι ρυθμίσεις του δεύτερου μνημονίου. Ρυθμίσεις που αναμένεται να αποσαφηνιστούν στα επιμέρους νομοθετήματα της κυβέρνησης. 
Για το χώρο των media τέσσερα είναι τα επίμαχα μέτωπα, που έχουν ήδη οδηγήσει σε αναβρασμό εκδότες και εργαζόμενους.  Στην κορυφή βρίσκεται το αγγελιόσημο, για το οποίο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι οδεύει προς συνολική ρύθμιση από τα αρμόδια Υπουργεία.
Το αγγελιόσημο που είχε χαρακτηριστεί από τις διαφημιστικές εταιρείες (οι οποίες επιμένουν στην κατάργησή του) ως «πόρος -φόρος υπέρ τρίτων» δεν αναφέρεται ονομαστικά στο μνημόνιο. Για τους «πόρους υπέρ τρίτων» ωστόσο προβλέπεται η απορρόφησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Νομικοί κύκλοι επεσήμαναν στην «Ι» ότι, με δεδομένο ότι το αγγελιό¬σημο διέπεται από νόμο στον οποίο χαρακτηρίζεται «οιονεί εργοδοτική εισφορά», καθίσταται αδύνατη η ένταξή του στην κατηγορία των «πόρων υπέρ τρίτων».
 Ωστόσο ανοιχτό παραμένει το θέμα της μείωσης του ποσοστού του από το 20% στο 10% και η κατανομή του σε δυο μόνο φορείς, τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΤΑΠ ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ. Θυμίζουμε ότι μια τέτοια πρόταση προωθούν οι εκδότες των ημερήσιων εφημερίδων. Αύριο Δευτέρα, στο μεταξύ, πραγματοποιείται έκτακτη ευρεία συνάντηση της ΕΙΗΕΑ με θέμα το αγγελιόσημο. Για τη συνάντηση αυτή μείζονα ρόλο έπαιξε η προώθηση ρύθμισης για την επιβολή ποσοστού αγγελιοσήμου στις διαδικτυακές ειδησεογραφικές σελίδες, που κατέθεσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις στο Υπουργείο Εργασίας.

ΜΜΕ σε καθεστώς γενικευμένης αναξιοπιστίας

http://www.vprc.gr/article.php?id=1133
http://www.vprc.gr/article.php?id=1133
 H τηλεόραση παραμένει το πλέον δημοφιλές Μέσο για τους πολίτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι τη θεωρούν αξιόπιστη. Αντιθέτως δεν τη θεωρούν "αξιόπιστη", "ανεξάρτητη" και ότι παρουσιάζει τα γεγονότα όπως συμβαίνουν. 
Το πλέον χειρότερο συμπέρασμα αφορά στον Τύπο. Οι πολίτες πιστεύουν πως οι εφημερίδες σχετίζονται ευθέως με την πολιτική εξουσία και για αυτό δεν τις εμπιστεύεται. 
Όλα αυτά στην έρευνα της VPRC για το πρώτο απεργιακό φίλο των εργαζομένων της "Ελευθεροτυπίας". (Στις φωτο τα 2σέλιδο από την εφημερίδα "Οι Εργαζόμενοι")  


Γράφουν οι ερευνητές της VPRC: 

"Διενεργήσαμε έτσι την έρευνα που παρουσιάζεται σήμερα και της οποίας τα συμπεράσματα μπορούν εν συντομία να συνοψιστούν στα εξής:
1. Εχει συμβεί ήδη μια σημαντική αλλαγή στη χρήση των Μέσων Ενημέρωσης. 
Η Τηλεόραση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται συχνότερα για ενημέρωση από το 47% της ελληνικής κοινής γνώμης, ωστόσο η ενημερωτική χρήση του Ιντερνετ ανεβαίνει ραγδαία και βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση με 19%, παρά το γεγονός ότι ένας στους δύο σχεδόν πολίτες δεν έχει ακόμη πρόσβαση σε αυτό. 
Εφημερίδες (18%) και Ραδιόφωνο (14%) χάνουν σταδιακά έδαφος στη γεωγραφία της Ενημέρωσης, ενώ και το ποσοστό της χρήσης της Τηλεόρασης έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Ευρωπαϊκή προστασία στο ΑΠΕ αλλά και μείωση μισθών


Εν μέσω γενικευμένης επίθεσης στα ΜΜΕ καταγράφεται η πρώτη θετική είδηση για τα Μέσα δημοσίου συμφέροντος. Και αυτή έρχεται από τις Βρυξέλλες. Όπως ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπόθεση υποβάθμισης του Πρακτορείου λόγω ένταξης του στο καθεστώς ΔΕΚΟ είχαν την πρώτη επίσημη απάντηση από την αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν. Με επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά περισσότερα στοιχεία για την εφαρμογή της Οδηγίας 2012/21/ΕΕ, της  20ής Δεκεμβρίου 2011. Κεντρικός άξονας είναι ότι το κράτος πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει αντιστάθμισμα  για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως «δημόσια υπηρεσία». Η ενίσχυση δηλαδή δεν θεωρείται «κρατική επιδότηση» η οποία μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά «αντιστάθμισμα», τουλάχιστον στο ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού του. Θεσμικά η αρχή αυτή στηρίζεται στην  εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Όχι που νομίζαμε πως θα δοθούν τηλεοπτικές άδειες


Η διαπλοκή των νταβατζήδων ζει και βασιλεύει και στην ψηφιακή TV

Η είδηση: Ο βουλευτής της Ν.Δ δια της προσχωρήσεως και φίλος γενικά των εκδοτών, Μ.Βορίδης μαζί με τον αρμόδιο υπουργό Επικρατείας Π.Καψή δημοσιογράφο στο επάγγελμα, στέλεχος του ΔΟΛ έως πρόσφατα, κατέθεσαν εσπευσμένα την Πέμπτη τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό να κλείνει κανάλια που δεν εκπέμπουν ψηφιακά.
Το γεγονός: Το Alter  το οποίο οι μέτοχοι του βούλιαξαν, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως παράδειγμα στην τηλεοπτική «φούσκα» της 20ετίας, το οποίο αρνείται πεισματικά να πληρώσει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους του και αυτοί αντιστέκονται έχοντας στα χέρια τους τον «αέρα» του σταθμού, σταμάτησε να εκπέμπει ψηφιακά. Με απόφαση επιχειρηματική της Digea, φορέας δικτύου ο οποίος ανήκει μετοχικά στους ισχυρούς ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών καναλιών, δηλαδή του εκδότες.
 Για τη συνέχεια στο themediaproject

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Επίθεση στους δημοσιογράφους στο Σύνταγμα

Πριν από λίγο τα ΜΑΤ επιτέθηκαν και έδιωξαν με τις κλωτσιές σχεδόν την ομάδα των δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και καμεραμέν από το Σύνταγμα. Ο στόχος προφανής. Να μην υπάρξουν ντοκουμέντα της νέας επίθεσης με χημικά στην πλατεία.
Και όταν ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Χρ. Μαζανίτης "τόλμησε" να διαμαρτυρηθεί τα ΜΑΤ τον έσυραν και τον συνέλαβαν!
Η ομάδα των συντακτών από τα ΜΜΕ που καλύπτει τη διαδήλωση απωθήθηκε βίαια στην Πανεπιστημίου... 

Αύριο(Δευτέρα) οι εκδότες συζητάνε για το αγγελιόσημο. Ας μάθουμε τι συμβαίνει

Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο τώρα!

(από το  paratypos

Υπόγειες διεργασίες πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων στο ΔιαδίκτυοΕδώ και λίγο καιρό με πρωτοβουλία της ΠΟΕΣΥ ξεκίνησε μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των ενώσεων του κλάδου και των ταμείων (ΕΤΑΠ ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ) με στόχο την προώθηση της ασφαλιστικής ένταξης των εργαζομένων στα διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης στο Ενιαίο Ταμείο Τύπου και την επέκταση του αγγελιοσήμου στο διαδίκτυο. 
Μέσα από τα κείμενα της ΠΟΕΣΥ τέθηκε σε όλες τις συζητήσεις μια σαφής και ξεκάθαρη άποψη: «Δεν πρέπει να υφίσταται καμία διάκριση ως προς τον τρόπο αμοιβής, ασφάλισης και γενικότερα όρων εργασίας των συναδέλφων μας που εργάζονται σε διαδικτυακά ΜΜΕ. Με αυτή τη γενική αρχή, θα πρέπει άμεσα και πρακτικά να προχωρήσουμε στην άρση των όποιων εμποδίων υπάρχουν για την ένταξη αυτών των εργαζομένων σε ενιαίο καθεστώς με τον υπόλοιπο κλάδο» (εισήγηση που ψήφισε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ στις 10/12/2011).
Αν και στις διαδικασίες αυτές όμως τονίστηκε ότι «σήμερα που η εργασία στην ενημέρωση τείνει να γίνει ολοκληρωτικά ευέλικτη, είναι χρέος της ΠΟΕΣΥ και του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος να ξεπεράσει τις όποιες συντεχνιακές αντιλήψεις του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει την ενημέρωση ως ένα ενιαίο χώρο, όπου οι εργαζόμενοι συντάκτες παρέχουν εργασία και οφείλουν να αμείβονται, να ασφαλίζονται και να καλύπτονται χωρίς καμιά διάκριση ανάλογα με το Μέσο» (από το παραπάνω κείμενο), οι συντεχνιακές αντιλήψεις, οι διαφορετικές επιδιώξεις και τα κατεστημένα συμφέροντα έδρασαν για άλλη μια φορά, με αποτέλεσμα μια θετική πρωτοβουλία να κινδυνεύει να γίνει το άλλοθι για να διασφαλιστούν επιχειρηματικά, κυβερνητικά και πολλά άλλα συμφέροντα και να παγιωθεί η γκρίζα ζώνη της εργασίας στο διαδίκτυο.
Τι εννοούμε:

Ενώ στις συσκέψεις (τρεις μέχρι σήμερα) που γίνονται με ανοικτό και δημοκρατικό τρόπο τίθενται τα ζητήματα και επιδιώκεται μια συναινετική ενιαία ρύθμιση, κάποιοι δημιουργούν τετελεσμένακαι επιβάλλουν «ασφυκτικές» διαδικασίες, με προφανή σκοπό να διατηρήσουν προνόμια και να παγιώσουν καταστάσεις που βαθαίνουν τη διαίρεση του κλάδου. Χωρίς αποφάσεις οργάνων, με επιλεκτικές συζητήσεις ενός μόνο τμήματος του κλάδου, με αποκλεισμούς και αδιαφανείς διαδικασίες.
Επιπλέον η εργοδοσία κινείται με παράλληλες (και τεμνόμενες;) διαδικασίες, ιδρύοντας Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου, κατασκευάζοντας ειδήσεις περί κατάργησης ή μείωσης του αγγελιοσήμου και προσπαθώντας να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια σωστής ρύθμισης της διαδικτυακής ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει συντονισμένα την άγρια επίθεση σε δικαιώματα και θέσεις εργασίας.
Συνδικαλιστές, εκπρόσωποι στα Ταμεία, κυβέρνηση, εργοδοσία όλοι αυτοί που εμφανίζονται ότι θέλουν κι επιδιώκουν να ρυθμίσουν τα θέματα του Διαδικτύου, οφείλουν να τοποθετηθούν ανοικτά και ξεκάθαρα για το πώς εννοούν την «ασφάλιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης»: με τους συντάκτες, (και) με τους τεχνικούς, (και) με τους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (και) με τα μη μέλη των ενώσεων, (και) με εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και όλων των όρων εργασίας που κατακτούν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, (και) με ενιαία δικαιώματα υγείας και περίθαλψης, (και) με ενιαίες ασφαλιστικές εισφορές και παροχές, (και) με δίκαιη κατανομή του αγγελιοσήμου στους επιμέρους κλάδους του (ακόμη μη) Ενιαίου Ταμείου Τύπου; 
Ή από όλα αυτά καθένας επιδιώκει να κρατήσει αυτά που τον συμφέρουν και να αποκλείσει τα υπόλοιπα, ώστε να καταντήσει η επιβολή αγγελιοσήμου στη διαφήμιση του διαδικτύουμια ακόμα συντεχνιακή ρύθμιση που θα εξασφαλίσει λίγα χρόνια ζωής στα μαγαζάκια (συνδικαλιστικά και ασφαλιστικά) που έχουν στηθεί στο χώρο του Τύπου;
Τέλος, μήπως για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες δούμε τον τραγέλαφο των επισκέψεων σε υπουργικά γραφεία και Βουλή για να περάσουμε μια τροπολογία σε ένα νόμο-τσεκούρι για τα δικαιώματά μας;

Εξηγούμαστε ανοικτά και καθαρά προς όλους:

Επίθεση "Anonymous" στα ΜΜΕ


Anonymous - 
Μήνυμα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης


Φθάνουμε λοιπόν στα άκρα; Το βίντεο με το μήνυμα των "Anonymous" παίζει ήδη στα κοινωνικά δίκτυα. Το μήνυμα του σαφές.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Το σόκ της εξαθλίωσης στους (άλλοτε) ισχυρούς δημοσιογράφους

Η είδηση της αυτοκτονίας πρώην συμβασιούχου της ΕΡΤ σοκάρει. Ο Κ.Π. ανήκε στην παλιά-παλιά φουρνιά του επαγγέλματος.  Στην παραγωγή ειδήσεων. Είχε περάσει και από την ιδιωτική τηλεόραση. Από το ιδιωτικό κανάλι που εργαζόταν, πριν την ΕΡΤ, απολύθηκε. Ως αχρείαστος πιά. Αν και ήταν από τους εμπειρότερους.
Και μετά την απόλυση του άρχισαν τα σοβαρά προσωπικά προβλήματα. Ανήκε πια στις ευπαθείς ομάδες. Στην ΕΡΤ ήταν συμβασιούχος με την τελευταία (2010) πράξη προσλήψεων συμβασιούχων.
Η μη ανανέωση της σύμβασης του ήταν πλήγμα για αυτόν. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Της απόγνωσης; 

 Η αυτοκτονία του σοκάρει το μιντιακό σύστημα πέντε μέρες μετά. Γιατί σήμερα έγινε η είδηση γνωστή ευρέως. Έδωσε τέλος στη ζωή του την περασμένη Δευτέρα. Η κηδεία του έγινε στη σιωπή.
Τη σιωπή της θλίψης και της εξαθλίωσης. 
Αυτής που βιώνουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι δημοσιογράφοι. Μόλις πρόσφατα στο zoornalistas γράφτηκε για τα "ψυχοφάρμακα" που δίνουν οι γιατροί του ΕΔΟΕΑΠ σε ολοένα και περισσότερους δημοσιογράφους. Και αυτούς που εργάζονται και αυτούς που είναι άνεργοι.
Αν αρχίσουμε να λέμε ιστορίες εξαθλίωσης δεν θα τελειώσουμε. 
Για δημοσιογράφους που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σπίτια. Για ανθρώπους που τους έκοψαν το ρεύμα, το τηλέφωνο. Για δημοσιογράφους που ξεπουλάνε πίνακες και λάμπες από τα άλλοτε φωταγωγημένα σπίτια τους. 
Όπως ακριβώς στην ελληνική κοινωνία, έτσι και οι δημοσιογράφοι βιώνουν την ύφεση με τραγικούς τρόπους. Ίσως όμως να βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα. Σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση, απ' ότι άλλοι πολίτες. Αυτοί οι "ισχυροί" διαμεσολαβητές, κυνικοί μέσα στη γνώση των πραγμάτων, μακριά τόσα πολλά χρόνια και αποκομμένοι από την κοινωνία, καταρρέουν πιο εύκολα... Η τραγωδία του Alter στον φιλανδικό Τύπο

Δεν είναι μόνο το απεργιακό φύλλο της "Ε" που έγινε πρωτοσέλιδο στη γερμανική εφημερίδα taz. die tagenzeitung.
Όπως διαβάζουμε και αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr, ο αγώνας των εργαζομένων στο Alter έγινε θέμα στην φιλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat. Στις δικές μας εφημερίδες, το πολύ-πολύ να διαβάσουμε ένα μικρούλι μονόστηλο. Κι αυτό αν.... 

Το ρεπορτάζ του  tvxs.gr για το δημοσίευμα της φιλανδικής εφημερίδας 

«Το προσωπικό του τηλεοπτικού καναλιού αγωνίζεται – Οι απλήρωτοι
εργαζόμενοι ελληνικής εταιρείας φρουρούν με βάρδιες το χώρο εργασίας
τους, ούτως ώστε να μη πωληθεί ο εξοπλισμός του από τον ιδιοκτήτη»
είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ για τον αγώνα των εργαζομένων του Alter,
που φιλοξενεί η φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat.

Το ρεπορτάζ υπογράφει η απεσταλμένη της εφημερίδας στην Αθήνα Virve
Kähkönen, η οποία συνομιλεί με τους υπαλλήλους του Alter, οι οποίοι
είναι εδώ και 8-12 μήνες.
«Οι εργαζόμενοι προσέρχονται με βάρδιες στο κτίριο του σταθμού, ακόμα
και τις νυχτερινές ώρες, και φρουρούν τον εξοπλισμό, για να μην
πωληθεί από τους ιδιοκτήτες του» σημειώνει η δημοσιογράφος και
σχολιάζει πως αυτό που συμβαίνει με τον Alter είναι για τους Έλληνες
μια επαναλαμβανόμενη, θλιβερή ιστορία.

Το μέλλον των δημοσιογράφων έρχεται από το ...παρελθόν

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζουμε στην anasigrotisi 
την καταγγελία "δόκιμου" συντάκτη στα περιοδικά του δημοσιογράφου Τ.Δούση. Το πρόβλημα πλέον, όπως πολύ καλά περιγράφεται από ένα νέο "συνάδελφο" που προσπάθησε να μπει στο χώρο της δημοσιογραφίας, είναι πως ανάλογα φαινόμενα ολοένα και αυξάνονται σε μεγαλύτερα και πιο γνωστά Μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, κ.λ.π. Μήπως μόλις πρόσφατα δεν εντάχθηκε σε μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό "δόκιμος" συντάκτης από τον οποίο μόλις του είπαν πως θα τον πληρώσουν με 500 ευρώ, απαίτησαν να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό ότι δεν πρόκειται να εγγραφεί σε σωματείο; Και το ακόμη πιο χειρότερο είναι ότι σε ρόλο "δόκιμου" σε ότι αφορά τις συνθήκες, μπαίνουν ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες -άνεργοι δημοσιογράφοι. Ιδού το μέλλον των ανοιχτών Μέσων και των συντακτών τους...

Η καταγγελία του δόκιμου
(αναδημοσίευση)

Εκμετάλλευση της απόγνωσης των ανέργων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
είχα μια μικρή περιπέτεια στο χώρο της δημοσιογραφίας τον τελευταίο καιρό και φαντάζετε η μόνη λύση για να ακουστούν κάποια πράγματα και να μην την πατήσουν και άλλοι όπως και εγώ!

Οι αλλαγές στους μετόχους αναμένονται...


Οι μέτοχοι της TV
από το media-industry.blogspot.com

Ποιοι ελέγχουν τους πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς; Το ΕΣΡ στην ιστοσελίδα του ανακοίνωσε τα μετοχολόγια των τηλεοπτικών σταθμών για το 2012, με μοναδική αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του Σκάι.

Ζητάνε "ρουφιάνους" μετά από clopy φωτογραφιών


Η  Ελληνική Αστυνομία δημοσιεύει σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της  στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες πέντε  κατηγορουμένων για αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπράξει στα γεγονότα της 12-2-2012.
 Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύει άλλες 23 φωτογραφίες από τα γεγονότα της ίδιας μέρας καλώντας τους πολίτες να δώσουν ανώνυμα πληροφορίες .
Η  Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας,  διευκρινίζει ότι ο ρόλος των φωτορεπόρτερ περιορίζεται αποκλειστικά στην δημιουργία φωτογραφιών από τα γεγονότα της επικαιρότητας προς χρήση  αποκλειστικά από τα ΜΜΕ προς ενημέρωση της κοινής γνώμης, τα μέλη της υπακούουν στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και περαιτέρω διευκρινίζει ότι, στο ανωτέρω πλαίσιο ουδέποτε και κανένα μέλος της δεν παρέδωσε υλικό σε κανένα τρίτο, ούτε βεβαίως στην ΕΛ.ΑΣ., που προέβη στην κίνηση αυτή «ύστερα από σχετικές εισαγγελικές διατάξεις»,  όπως η ίδια αναφέρει στην ιστοσελίδα της.
Οι φωτογραφίες, όπως προκύπτει  άλλωστε από  τα εμφανή υδατογραφήματα. έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο και  ιστοσελίδες πρακτορείων, χωρίς ασφαλώς την άδεια των φωτογράφων ή των πρακτορείων.
Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά πως τα μέλη της Ε.Φ.Ε. υπακούουν  μόνο στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και  δεν συνεργάζονται με οποιουσδήποτε μηχανισμούς, κρατικούς ή άλλους.
Η Ένωσή μας καταδικάζει απερίφραστα πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού και μεθοδεύσεις που διχάζουν την ελληνική κοινωνία στοχοποιώντας  πολίτες.  Η κίνηση αυτή της ΕΛ.ΑΣ. μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την πραγματική της στόχευση, πολλώ δε μάλλον που  στο φωτογραφικό υλικό που έδωσε δεν αναγνωρίζεται κανένα πρόσωπο.

Για την ΕΦΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ                                                              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Καταργείται ή μειώνεται το αγγελιόσημο;

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, Σταύρο Ψυχάρη, είχαν οι εκδότες εφημερίδων και περιοδικών, με θέμα συζήτησης την κατάργηση του αγγελιόσημου.

(αναδημοσίευση από το advertising)

Κρίσιμη έκτακτη σύσκεψη για το θέμα της ενδεχόμενης κατάργησης του αγγελιοσήμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (15/2) στο γραφείο του προέδρου του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη, με τη συμμετοχή των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών. Η εξέλιξη δρομολογήθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος, μετά την ψήφιση του Μνημονίου ΙΙ, το οποίο προωθεί το πέρασμα της διαχείρισης και είσπραξης των φόρων υπέρ τρίτων στο ελληνικό Δημόσιο. Θυμίζουμε ότι τόσο η ΕΔΕΕ (Διαφημιστικές), όσο και ο ΣΔΕ (Διαφημιζόμενοι), διατυπώνουν ως πάγιο αίτημα την κατάργηση του αγγελιοσήμου.

Για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας


** Το κείμενο "Για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας" δημοσιεύτηκε ολόκληρο με τις αρχικές υπογραφές σήμερα στο απεργιακό φύλλο της Ελευθεροτυπίας και είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο http://koindim.wordpress.com/ ανοιχτό σε όσες και όσους επιθυμούν να το υπογράψουν. Πρόκειται για ένα αρχικό κείμενο-πλαίσιο που προσδοκά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός συντεταγμένου κριτικού διαλόγου και κοινωνικών παρεμβάσεων "για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας".
 

Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται τόσο από την κρίση όσο και από τις αδιέξοδες συνταγές αντιμετώπισής της. Υποχωρούν θεσμοί που συγκροτήθηκαν μέσα από πολλούς αγώνες και θυσίες στη μεταπολεμική Ελλάδα: οι κοινωνικές ασφαλίσεις, το σύστημα δημόσιας υγείας και περίθαλψης, η εκπαίδευση, οι συγκοινωνίες, το φυσικό και αστικό περιβάλλον, η δυνατότητα ασφαλούς διαβίωσης, στοιχειώδη δημόσια αγαθά που συνιστούν την ελληνική εκδοχή ενός ήδη λειψού και απαξιωμένου κοινωνικού κράτους κατεδαφίζονται, με αποτέλεσμα η κοινωνία να οδηγείται στην ασφυξία.

Προβάλλεται εκβιαστικά το δίλημμα: λιτότητα ή χρεοκοπία; Ωστόσο, δεν πρόκειται για δίλημμα αλλά για αρνητικό άθροισμα: και λιτότητα και χρεοκοπία.Η ανά τρεις μήνες απειλή αποβολής της Ελλάδας από την ευρωζώνη είναι ηθικά ανοίκεια και οικονομικά καταστροφική, γιατί ενισχύει την βαριά ύφεση, μετατρέποντας την Ευρώπη σε κεντρικό παράγοντα αβεβαιότητας, οικονομικής αστάθειας και βαθέματος της κρίσης. Η ίδια η Ευρώπη διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε η Ελλάδα να μην τηρεί τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Κάθε μέρα γίνεται πιο φανερό ότι η συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης, που κορυφώθηκε με την ψήφιση του Μνημονίου 2, δεν είναι μια πορεία διάσωσης και εξόδου ούτε άρσης των χρόνιων παθογενειών του ελληνικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος, αλλά μια πορεία καταστροφική, βασισμένη στην κοινωνική αδικία. Την κρίση δεν την υφίστανται όσοι εκμεταλλεύτηκαν το κράτος και το δημόσιο συμφέρον επί δεκαετίες, αλλά οι πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή επιχείρηση αναδιανομής πλούτου και ισχύος, που υπονομεύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δημιουργώντας ακραίες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Ταυτόχρονα, επανεμφανίζεται δυναμικά ο εθνικισμός ενώ εντείνονται ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Η ψευδώνυμη χρήση της έννοιας της «μεταρρύθμισης» είναι ενδεικτική για την αδυναμία υπέρβασης της κρίσης. Και αυτοί ακόμη που ήλπιζαν ότι η κρίση θα αποτελούσε ευκαιρία εξυγίανσης και τολμηρής θεσμικής ανανέωσης αντιλαμβάνονται πλέον ότι οι επιβαλλόμενες «μεταρρυθμίσεις» διαλύουν την κοινωνία.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Καλώς την (την εφεδρεία) και στο ΑΠΕ

Συνέλευση πραγματοποιούν αύριο Παρασκευή το μεσημέρι οι δημοσιογράφοι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ που έμαθαν πως ήρθαν τα χαρτιά απολύσεων-συγγνώμη-εφεδρείας για 56 συναδέλφους τους.
Και σαν να μην έφθανε αυτό κυκλοφορεί έγγραφο (κυβερνητικό) με το οποίο ζητούνται από τα γραφεία του εξωτερικού στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας και χρηματοδότησης των Πρακτορείων ειδήσεων στις χώρες της Ευρώπης. Ο λόγος; Η υλοποίηση του πρόσφατου νόμου για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και η πρόθεση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα δημιουργία "ιδιωτικών πρακτορείων ειδήσεων"!

Δυο χρόνια "Δρόμος" και θα το ... τσικνίσουν!


Στο Ρουφ για τα δυο χρόνια της εφημερίδας.

Πρόσκληση

"Ελάτε να γιορτάσουμε τα 2 χρόνια του Δρόμου
Κλείνουμε δύο χρόνια στην υπηρεσία της Αριστεράς που ενώνει και ενώνεται. Κόντρα στις ομολογουμένως δύσκολες εποχές για τον Τύπο, η συντακτική ομάδα του Δρόμου προσπαθεί να υπηρετήσει τις ανάγκες του λαού για ενημέρωση και οργάνωση". 

Οι Εργαζόμενοι της "Ε" στα περίπτερα


Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Απειλεί με ασφαλιστικά η Μάνια την απεργιακή "Ε"

Τι ζημιά μπορεί να κάνει τελικά ένα απεργιακό φύλλο. Όπως ενημερώνει ο εκπρόσωπος των συντακτών τους εργαζόμενους της "Ελευθεροτυπίας" η Μάνια Τεγοπούλου προειδοποιεί με ασφαλιστικά μέτρα γιατί, λέει, η έκδοση του απεργιακού φύλλου είναι εχθρική ενέργεια! 
Ενώ το να παραμένουν απλήρωτοι πέντε μήνες οι δημοσιογράφοι και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, και να πεινάνε, είναι φιλική ενέργεια! 
Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως τα επιχειρήματα της εκδότριας έπαιξαν πολύ και ως απόψεις ανάμεσα στους συντάκτες ή όσους συνδικαλιστές επιχείρησαν να εμποδίσουν την οικονομική ενίσχυση του απεργιακού φύλλου. (καλά τα ίδια ακριβώς έκαναν και πριν τρία χρόνια με την έκδοση του απεργιακού Ελεύθερου Τύπου). 
Στο blog του εκπροσώπου της "Ε"  στο μεταξύ αναρτήθηκαν και οι νομικές γνωμοδοτήσεις για το αν υπάρχει κίνδυνος για το απεργιακό φύλλο να χαρακτηριστεί "ανταγωνιστικό".
Και εν τέλει, περί αγωνιστικής κινητοποίησης πρόκειται, όχι για "διάλογο" με την εργοδοσία. Αυτός κόπηκε με ευθύνη της ίδια της εταιρείας. 

Η ενημέρωση του Πάνου Σώκου για τη συνάντηση της εργασιακής επιτροπής με τη Μάνια Τεγοπούλου, τις προειδοποιήσεις της και την απάντηση που έλαβε. 

Συνάντηση με την εκδότρια για το απεργιακό φύλλο

Συνάδελφοι, επειδή τούτη την ώρα δεν είναι δυνατή η συνέλευση, σας ενημερώνω για τα όσα μας είπε η εκδότρια κ. Μάνια Τεγοπούλου σχετικά με το απεργιακό φύλλο που θα κυκλοφορήσει αύριο Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, σε συνάντηση που είχαμε οι εκπρόσωποι μαζί της το απόγευμα.

Εξαρχής είπε ότι είναι αντίθετη με την πρωτοβουλία και μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι:

-Θεωρεί ότι η έκδοση του απεργιακού φύλλου είναι εχθρική ενέργεια

Περιμένουμε αύριο Τετάρτη την Ελευθεροτυπία των απεργών

Και επειδή, όπως μαθαίνουμε κάποιοι συνεχίζουν να θέτουν προσκόμματα στην ενίσχυση της απεργιακής έκδοσης της "Ε" από τα σωματεία, ας συζητηθεί η πρόταση να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στο ταμείο αλληλοβοηθείας, από τα έσοδα που θα έχει η απεργιακή έκδοση.
Όσα περισσότερα φύλλα πουλήσει αύριο η "Ε" των εργαζομένων, τόσο καλύτερα.
Ο σκοπός της επιστροφής της ενίσχυσης θα είναι να δοθεί απευθείας επίδομα στήριξης στους απλήρωτους εργαζόμενους της εφημερίδας.... 

Αυτά σίγουρα δεν τα βλέπουν- με δόλο- τα ΜΜΕ

Αναδημοσίευση από το blog  Μόλις ξύπνησα 

Το παρακάτω απόσπασμα είναι το τέλος από το κομμάτι του blog. Έχει όμως σημασία να διαβαστεί από την αρχή του. Μόνο έτσι θα γίνει πλήρως κατανοητός ο ρόλος των τηλεοπτικών σταθμών.....

Η πρώτη μεγάλη νίκη των αναρχικών και ο παραμορφωτικός φακός των ΜΜΕ

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ο φωτισμός μόνο στα καμένα κτήρια, τα παραπολιτικά σχόλια της πλάκας και η διαπόμπευση της κοινής λογικής στα τηλεπαράθυρα είναι ο κανόνας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάληψη των ΜΜΕ από αδίστακτους επιχειρηματίες και πολιτικούς, ή αντίστροφα, οι οποίοι κάνουν τη δουλίτσα τους. Η επίθεση στους μισθούς των φτωχών αποτελεί γι’ αυτούς την ευκαιρία για τρελά κέρδη. Και θα παίξουν όλα τους τα χαρτιά για να μην τα χάσουν. Και οι ευαίσθητοι πολίτες για τα ιστορικά κτήρια, θα κάθονται στον καναπέ τους και στον υπολογιστή τους και θα βρίζουν τους αναρχικούς και όσους ακόμα έχουν ψυχή και αντιστέκονται.
Η διαφορά είναι πως όποιος βλέπει τα γεγονότα από την τηλεόραση, πλέον δεν ξέρει τα γεγονότα. Ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. 
Όποιος δεν κυνηγήθηκε από μπάτσο και δεν τον έσωσε ένας αναρχικός που του έριξε μια πέτρα, δεν ξέρει τι είναι ο μπάτσος. Όποιος δεν έπεσε κάτω ημιλιπόθυμος από τα χημικά και δεν του έδωσε μαλόξ ο μαυροφορεμένος επαναστάτης (ακόμα και πλανεμένος ή και ανόητος αν θέλετε) δεν ξέρει τι σημαίνει αλληλεγγύη. Οι αναρχικοί στήνουν δίκτυα αλληλεγγύης και υποστήριξης και ετοιμάζονται για τις ημέρες της πτώχευσης που θα γίνει όταν οι έχοντες αποφασίσουν ότι τους συμφέρει. Φτιάχνουν κολεκτίβες αυτοοργάνωσης και δίκτυα υποστήριξης. Εσείς, απλά θα κοιτάζετε την οθόνη και θα κουνάτε το δάχτυλο και μόλις πεινάσετε θα πιστεύετε την Όλγα που τρέμει όταν θα λέει ότι φταίνε οι αναρχικοί, οι αριστεροί, ο σύριζα, οι «αγανακτισμένοι», ο γάιδαρος που πετάει κι όχι όλοι αυτοί που σας κλέβουν εδώ και τέσσερις δεκαετίες τις ζωές.
Αγαπητοί μου, βγείτε στον δρόμο να δείτε την πραγματικότητα, κλείστε τις τηλεοράσεις και σκίστε τις κωλοφυλλάδες. Αναζητήστε εναλλακτική ενημέρωση σε ανεξάρτητα έντυπα και ιντερνετικά μέσα και σκεφτείτε λίγο πέρα από τα τόσο «προφανή». Τότε ίσως καταφέρετε να πιέσετε τους κυβερνώντες να φτιάξουν ένα υπουργείο προστασίας του πολίτη κι όχι το κακέκτυπο μιας παραπαίουσας δημοκρατίας και να είναι πραγματικοί εκπρόσωποί σας.
Τότε ίσως και να έχετε δίκιο να τα βάλετε με τους αναρχικούς, αλλά τώρα όχι.