mediatvnews.gr

mediatvnews.gr
Μας βρίσκετε πλέον εδώ στο mediatvnews.gr

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Τώρα ο δημοσιογράφος μπορεί να γίνει και τεχνικός TV

Το ζήτησαν οι καναλάρχες και φυσικά η κυβέρνηση το έκανε.
Μιλάμε για την υπουργική απόφαση του Παύλου Γερουλάνου που βάζει φωτιά στο τηλεοπτικό σκηνικό καθώς "καταργεί" κάθε προστατευτική εργασιακή διάταξη για τους τεχνικούς της τηλεόρασης. Τους μετατρέπει σε εργαζόμενους-πολυεργαλεία υπακούοντας σε όλες τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών της τηλεόρασης. 
Ζητούσαν τα κανάλια μονομελή τηλεοπτικά συνεργεία; Το παίρνουν
Ζητούσαν μετακίνηση τεχνικών από ειδικότητα σε ειδικότητα; Το παίρνουν.
Ζητούσαν να έχουν εργαζόμενους -τεχνικούς χωρίς πτυχίο; Το παίρνουν.
Ζητούσαν οι δημοσιογράφοι να μπορούν να κάνουν "ρεπορτάζ" χωρίς κάμεραμαν; Το παίρνουν.
Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης είναι ξεκάθαρες και ορίζουν:

Θέμα: Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

Άρθρο 1

1. Η παρούσα δεν αφορά ούτε εμποδίζει τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση τεχνικού εξοπλισμού εικονοληψίας ή ηχοληψίας μη επαγγελματικών προδιαγραφών, ιδίως από δημοσιογράφους, φωτογράφους και ρεπόρτερ, ούτε τη χρήση νέων τεχνολογιών που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Άσκηση περισσοτέρων ειδικοτήτων

1. Είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να εργάζεται με περισσότερες ειδικότητες, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται ακόμα και στο πλαίσιο της ίδιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής, εφόσον δεν υφίσταται αντίθετη συμφωνία και υπό τον όρο της τήρησης της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

2. (α) Όσοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα «Βοηθός Σκηνοθέτη» δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα «Σκριπτ» χωρίς νέα αναγγελία.

(β) Όσοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα «Διευθυντής Φωτογραφίας» δικαιούνται να ασκούν και τα εξής επαγγέλματα χωρίς νέα αναγγελία: Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman), Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman), Εικονολήπτης.

(γ) Όσοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα «Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman) δικαιούνται να ασκούν και τα εξής επαγγέλματα, χωρίς νέα αναγγελία: Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman), Εικονολήπτης.

(δ) Δεν απαιτείται η ειδικότητα Ηχολήπτη για τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού εικονοληψίας που περιέχει αυτοματοποιημένη και ενσωματωμένη ηχοληψία, όταν ο χειρισμός του εξοπλισμού γίνεται από Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman), Βοηθό Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθό Cameraman) ή Εικονολήπτη.

Άρθρο 5

Γνωστοποίηση & Δικαιολογητικά

1. Όποιος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, προβαίνει σε αναγγελία της έναρξης άσκησης επαγγέλματος προς τη Διεύθυνση Κινηματογράφου & Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού («ΔΙΚΟΜ»), σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

(β) Παράβολο Δημοσίου των έξι (6) ευρώ.

(γ) Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση των σπουδών για τη θεμελίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών..

(δ) Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση προϋπηρεσίας βάσει ημερομισθίων για τη θεμελίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος, επικυρωμένο αντίγραφο Βιβλιαρίου Ενσήμων ΙΚΑ ή πιστοποιητικό ΙΚΑ που αποδεικνύει το χρόνο ασφάλισης.

(ε) Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση προϋπηρεσίας για τη θεμελίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος:

(i) ενυπόγραφη κατάσταση του αιτούντα όπου αναγράφονται για κάθε έργο και / ή τηλεοπτική παραγωγή τα εξής στοιχεία:

1. τίτλος

2. είδος

3. διάρκεια

4. χρόνος παραγωγής

5. όνομα σκηνοθέτη

6. όνομα σεναριογράφου

7. όνομα ή επωνυμία παραγωγού.

(ii) βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον παραγωγό του κινηματογραφικού έργου ή της τηλεοπτικής παραγωγής. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης του παραγωγού να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, μπορεί να γίνει δεκτό κάθε άλλο κατάλληλο προσήκον αποδεικτικό στοιχείο, όπως ενδεικτικά αντίτυπο DVD του κινηματογραφικού έργου ή της τηλεοπτικής παραγωγής στην πρωτότυπη και οριστική μορφή.

2. Όπου απαιτείται προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας, αυτή λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από την περίοδο απόκτησής της και τη χώρα στην οποία αποκτήθηκε.

3. Η Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 358/1976 είναι αρμόδια για τη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Η Επιτροπή, πριν από την παρέλευση τριών μηνών από την αναγγελία, μπορεί να ζητά συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμισή τους.

4. Το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: